LOADING

Type to search

Zobowiązania a należności – czym się różnią

Finanse

Zobowiązania a należności – czym się różnią

Redakcja luty 22, 2022
Share

Terminologia finansowa może niekiedy budzić wątpliwości wśród osób, które na co dzień nie obcują z tą tematyką. Pomimo znajomości podstawowych pojęć, nie zawsze jesteśmy w stanie objaśnić, czym one w istocie są i co oznaczają. Tak jest między innymi w przypadku zobowiązań i należności, które często są ze sobą mylone.

Czym jest zobowiązanie?

Zgodnie z art. 353 § 1. Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego), a dłużnik powinien spełnić to świadczenie. Jest to rodzaj stosunku prawnego pomiędzy stronami. Przykładem zobowiązania może być spłata długu. Dłużnik zobligowany jest do zwrotu pożyczonej kwoty, w przeciwnym wypadku wierzyciel może podjąć wobec drugiej strony czynności egzekucyjne. Należy pamiętać, iż dochodzenie zwrotu danego mienia musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa (niedopuszczalne są jakiekolwiek formy zastraszenia, szantażu itp.) Najczęściej mamy do czynienia z zobowiązaniami wzajemnymi, czyli umowami, które zawierają w swojej treści przepisy dotyczące wszystkich rodzajów kredytów bankowych, jak i pożyczek pozabankowych.

Czym jest należność?

Z kolei należność jest prawem wierzyciela do otrzymania pieniędzy lub świadczenia rzeczowego od osoby zadłużonej. Stanowi ona własność wierzyciela, którą dobrowolnie udostępnia lub przekazuje do użytku drugiej stronie na określony czas. Jako przykład można uznać pieniądze pożyczone w ramach pożyczki lub wypożyczone auto, które należy w danym terminie zwrócić.

Różnica pomiędzy zobowiązaniem a należnością

Jak łatwo zauważyć, pojęcia zobowiązania i należności wyraźnie się od siebie różnią, choć oscylują wokół tego samego zagadnienia.

Zobowiązanie odnosi się do szerszego kontekstu, a mianowicie stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem (transakcję między tymi stronami). Jego powstanie skutkuje narzuceniem na dłużnika obowiązku do zwrócenia danego mienia. Jest to rodzaj umowy wzajemnej, albowiem obie strony zobowiązują się do dokonania pewnych czynności. Jako przykład można uznać sytuację, gdy bank udziela klientowi kredytu, który musi zostać spłacony do określonego terminu przez pożyczającego.

Natomiast należność skoncentrowana jest bardziej na przedmiocie zobowiązania. Odnosi się ona do konkretnej kwoty lub mienia, która należna jest wierzycielowi na podstawie zawartej umowy z dłużnikiem.

Ubiegając się o udzielenie kredytu lub pożyczki, warto pamiętać i rozróżniać opisane powyżej terminy. Dzięki tej wiedzy, będziemy w stanie dokładnie przeanalizować warunki zawieranych umów, a co za tym idzie – chronić swoje prawa i interesy.

Źródło: https://pragmago.pl/porada/naleznosci-wszystko-co-powinienes-o-nich-wiedziec/

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment