LOADING

Type to search

Dokumentacja cen transferowych

Firma

Dokumentacja cen transferowych

Redakcja sierpień 30, 2019
Share

Ceny transferowe, inaczej nazywane transakcyjnymi, są stosowane, kiedy transakcję zawierają podmioty powiązane ze sobą, np. firmy należące do tej samej grupy kapitałowej, także działające na terenie różnych państw. To one mogą mieć kluczowy wpływ na to, jak wysokie będą zyski albo straty w poszczególnych częściach grupy, jak również na to, czy cała grupa będzie konkurencyjna wobec innych podmiotów obecnych na rynku. A jak wygląda dokumentacja cen transferowych? Wyjaśniamy.

Kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych w Polsce jest regulowana m.in. przez przepisy Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 9a tego dokumentu, dotyczy wyłącznie osób prawnych, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten dotyczy podatników, którzy:

  • osiągają ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przychody, których wysokość w roku poprzedzającym obecny rok podatkowy przekroczyła 2 mln euro,
  • dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, które miały istotny wpływ na ich dochody lub straty, lub
  • ujęły w księgach podatkowych inne zdarzenia narzucone lub powiązane z podmiotem powiązanym, które przyniosły istotne wpływy lub straty.

Warto wiedzieć, że dokumentację taką muszą sporządzić ponadto podatnicy, którzy m.in.:

  • regulują należności wynikające z zawartych transakcji lub innych zdarzeń podatkowych na rzecz podmiotów mających siedzibę w regionie lub państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (przy wartości należności powyżej 20 000 euro),
  • zawierają z takimi podmiotami umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub podobną o wartości minimum 20 tys. euro.

Więcej na temat przepisów z zakresu cen transferowych oraz najlepszych praktyk sporządzania dokumentacji cen transferowych można dowiedzieć się w trakcie szkoleń z cen transferowych dostępnych między innymi na stronie https://eventis.pl/szkolenia/ceny-transferowe. Serwis eventis.pl dostarcza informacje o nadchodzących szkoleniach i konferencjach na niemalże każdy temat z zakresu biznesu.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

W dokumentacji cen transferowych powinny się pojawić takie elementy jak:

  • opis transakcji lub innych zdarzeń podatkowych objętych wymogami dotyczącymi cen transferowych,
  • analiza kosztów porównawczych,
  • dane finansowe podatnika i informacje o nim,
  • wskazanie metod i sposobów kalkulacji dochodu lub straty wraz z uzasadnieniem, dlaczego zostały wybrane,
  • dokumentacja związana z zawartymi transakcjami – np. umowy i porozumienia.

Warto pamiętać, że za niezłożenie dokumentacji cen transferowych w ciągu 7 dni od wezwania obowiązują sankcje karno-skarbowe, nakładane bezpośrednio na odpowiedzialną osobę fizyczną.

Tags:

Leave a Comment